صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

امروزه،نیازها و تمایلات جامعه اثرات فراوانی بر روند تعلیم و تربیت، از جمله تربیت بدنی و ورزش می گذارد. برای دستیابی به رشد و تعالی جامعه در ابعاد مختلف، توجه به مسائل فرهنگی و آموزشی بسیار ضروری و موثر بوده و بدیهی است فعالیت های علمی و فرهنگی با پشتوانه طرح های پژوهشی حرکتی اساسی و نقش ارزنده ای در جهت انطباق دستاوردها با نیاز های واقعی هر جامعه خواهد داشت . از آنجا که طی سال های اخیرپیشرفت گسترده ای در علوم مختلف ورزشی ایجاد شده ،ضروری است با برگزاری همایش ها ی مختلف علمی ، اساتید و دانشجویان از به روز ترین دستاوردهای علمی مطلع شده و به بحث وتبادل نظر بپردازند. از این رو با برگزاری همایش های ملی می توان به چنین اهدافی دست یافت.