صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

·        مدیریت ورزشی

·        فیزیولوژی و تغذیه ورزش

·        رفتار حرکتی ، روانشناسی ورزشی

·        حرکات اصلاحی وآسیب شناسی ورزشی

·        بیومکانیک ورزشی