صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

همایش زیبائی شناسی ادبیات تکاپوئی است در جهت کشف و هویدائی جلوه دلربای عواطف پاک انسانی.
تکاپوئی است در بازتاب گوهر ناب زیبائی که خداوند در وجود تک تک بندگانش به ودیعت نهاده است.
گوهری که در قالب ادبیات ظهور یافته و قلب ها را تسخیر و جان ها را مسحور نموده، آنگاه نیاز زایل نشدنی نفسانیات انسانی را پاسخ می دهد.
زیبائی شناسی ادبیات کشف چگونگی ظهور و تجلی فطرت پاک انسانی در قالب ادبیات و انواع ادبی است. در این مجال هر کس به فراخور ذوق و قریحه خود پای در این وادی نهاده و تاثیری شگرف در این کیهان بیکران بر جای گذاشته است.
همایش ریبائی شناسی ادبیات تلاش می کند که با کشف روزنه ها به منبع نور نائل گردد.

یاریمان کنید.