صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

 • رمز و زیبائی شناسی ادبی
 • زیبائی شناسی و تصویر گری
 • مقایسه زیبائی شناسی ادبی و هنری
 • زیبائی شناسی و ماندگاری آثار ادبی
 • تفاوت زیبائی شناختی و زیبائی شناسی
 • تأثیر زیبائی شناسی در آثار ادب عربی و فارسی
 • وجود یا فقدان نظریه های زیبائی شناسی از گذشته تا کنون
 • شخصیت های جریان ساز در حوزه زیبائی شناسی ادبی
 • تأثیرات متقابل ادب شرق و غرب در حوزه زیبائی شناسی
 • زیبائی شناسی از دیدگاه علما و ادبا (علمای بلاغت-عرفاء و متصوفه-حکما و فلاسفه)
 • زیبائی شناسی و کمال انسان
 • ماهیت و ساختار زیبائی شناسی
 • بررسی تطبیقی عوامل زیبائی شناسی در ادبیات ایران و عرب
 • سیر تکاملی مفهوم زیبائی شناسی از ادبیات کلاسیک تا ادبیات مدرن
 • ساختار زیبائی شناسی در ادبیات کودک و نوجوان
 • ساختار زیبائی شناسی در متون داستانی و نمایشی
 • دیگر موضوعات مرتبط