صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

زمان برگزاری همایش 1 و 2 دی ماه  1395
آخرین مهلت ارسال مقالات: 2 آبان ماه  1395
آخرین مهلت داوری مقالات :
آخرین مهلت پذیرش چکیده مقالات: 28 آبانماه 95
آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 29 آبان ماه 95