صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

زمان برگزاری: 27 و 28 بهمن ماه 1395
آخرین مهلت ارسال مقالات: 30 مهرماه 1395
اعلام نتایج داوری مقالات : 7 آبان ماه 1395
آخرین مهلت ثبت نام  20 آبان ماه 1395