Home > هزینه ثبت نام در همایش
.: هزینه ثبت نام در همایش

ردیف

نوع ثبت نام

مبلغ ثبت نام (ریال)

1

دانشجویان

حضوری

با مقاله

1750000

بدون مقاله

1250000

غیرحضوری

با مقاله

1450000

2

 

اساتید و اعضاء هیات علمی

حضوری

با مقاله

1850000

بدون مقاله

1650000

غیرحضوری

با مقاله

1750000

3

شرکت کننده آزاد

حضوری

با مقاله

1950000

بدون مقاله

1750000

غیرحضوری

با مقاله

1850000


 

        شماره حساب سیبا جهت واریز هزینه ثبت نام  همایش  0105709617006 و شناسه واریز 2222222272

      خواهشمند است در فیش واریزی ذکر شود: " بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز- دومین همایش ملی مسکن ایرانی"

  تذکر 1: تکمیل مراحل فرآیند ثبت نام، منوط به ارسال تصویر فیش واریزی به همراه کد مقاله به ایمیل  همایش (maskanconf@iaushiraz.ac.ir)می باشد.

  تذکر2: پژوهشگران محترم توجه نمایند که در صورت تمایل به ثبت نام با مقاله، واریز هزینه پس از اطمینان از پذیرش مقاله در همایش صورت گیرد، در غیر اینصورت، همایش مسوولیتی در قبال استرداد مبلغ واریزی نخواهد داشت.