| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رییس شورا
دکتر حمزه سارویی
دبیر شورا
دکتر محمد مهدی جباری
دبیر علمی همایش
دکتر حامد مضطرزاده
دبیر اجرایی همایش
مهندس الهام دهقانی