| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برگزای دومين همايش ملي مسكن ايراني در يك روز
با توجه به تعداد محدود ثبت نام كنندگان در همايش، دومين همايش ملي مسكن ايراني در يك روز و صرفاً در نهم اسفند ماه 1396 برگزار خواهد گرديد. انشاالله پذيراي تمامي ثبت نام كنندگان در همايش در تاريخ ذكر شده خواهيم بود.
back2018-02-10Voting is0 time