| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مهلت پرداخت هزینه ها ویژه افرادی که مقالات آنها پذیرش شده است
مهلت پرداخت هزینه ها همایش تا تاریخ 5 اسفندماه تمدید گردید.بدیهی است برای افرادی که در این خصوص اقدام ننمایند گواهی صادر نخواهد شد و به نشانه انصراف تلقی خواهد شد.

جهت اطلاع از هزینه ها و شرایط پرداخت اینجا کلیک نمایید

مهلت پرداخت هزینه ها همایش تا تاریخ 5 اسفندماه تمدید گردید.بدیهی است برای افرادی که در این خصوص اقدام ننمایند گواهی صادر نخواهد شد و به نشانه انصراف تلقی خواهد شد.
جهت اطلاع از هزینه ها و شرایط پرداخت اینجا کلیک نمایید


back2018-02-06Voting is0 time