| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام نتایج داوری چکیده مقالات
نتايج داوري چكيده مقالات دومين همايش ملي مسكن ايراني اعلام مي گردد. پژوهشگراني كه موفق به ارسال چكيده مقاله خود نگرديده اند مي توانند تا تاريخ 22 بهمن ماه 1396 اصل مقاله خود را براي همايش ارسال نمايند. لازم به ذكر است از آنجا كه برخي از پژوهشگران اصل مقاله خود را براي همايش فرستاده اند،نتيجه داوري آنها براي مقاله كامل و نه چكيده مقاله اعلام گرديده است.شرکت کنندگان عزیز جهت مشاهده وضعیت پذیرش مقاله خود می توانند اینجا کلیک کنند یا به پنل کاربری خود صفحه وضعیت مقاله مراجعه نمایند.

نتايج داوري چكيده مقالات دومين همايش ملي مسكن ايراني اعلام مي گردد. پژوهشگراني كه موفق به ارسال چكيده مقاله خود نگرديده اند مي توانند تا تاريخ 22 بهمن ماه 1396 اصل مقاله خود را براي همايش ارسال نمايند. لازم به ذكر است از آنجا كه برخي از پژوهشگران اصل مقاله خود را براي همايش فرستاده اند،نتيجه داوري آنها براي مقاله كامل و نه چكيده مقاله اعلام گرديده است.شرکت کنندگان عزیز جهت مشاهده وضعیت پذیرش مقاله خود می توانند اینجا کلیک کنند یا به پنل کاربری خود صفحه وضعیت مقاله مراجعه نمایند.


back2018-01-23Voting is0 time