| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تغییر تاریخ برگزاری دومین همایش ملی مسکن ایرانی
با توجه به تلاقي تاريخ برگزاري همايش با كنكور دكتري، برگزاري همايش به روزهاي نهم و دهم اسفند ماه 1396 منتقل مي گردد.
back2017-10-23Voting is0 time