| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

انصراف از پذیرش و چاپ مقاله ویژه ارسال کنندگان مقاله تا قبل از تاریخ 1396/7/10
به اطلاع می رساند، با توجه به تغییر تاریخ برگزاری دومین همایش ملی مسکن ایرانی پژوهشگرانی که اصل مقاله خود را به دبیر خانه همایش ارسال نموده اما در نظر دارند آن را در رویداد علمی دیگر و یا مجله دیگری به چاپ برسانند لازم است نامه انصراف خود را حد اکثر تا 15 مهرماه 1396 به آدرس ایمیل (maskanconf@iaushiraz.ac.ir) دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

بدیهی است در صورت عدم انصراف و چاپ مقاله در جای دیگر و نیز پذیرش در همایش و چاپ در مجموعه مقالات همایش به دلیل آنکه یک مقاله نمی تواند همزمان در دو جا به چاپ برسد کلیه عواقب احتمالی آن بر عهده مولفین خواهد بود.
back2017-10-02Voting is0 time