| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

زمان اعلام داوری مقالات
به اطلاع می رساند، اعلام داوری مقالات ارسال شده به همایش در تاریخ 25 مهرماه 1396 خواهد بود و در صورت پذیرش مقالات گواهی پذیرش در تاریخ های جدید همایش (دوم و سوم اسفندماه 1396) به پژوهشگران اعطا خواهد شد.
back2017-10-02Voting is0 time