| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سخنران كليدی
به اطلاع شركت كنندگان در همايش می رساند پروفسور مصطفی بهزادفر در روز دوم همايش به عنوان سخنران كليدی ارايه ای مرتبط با كارگروه های همايش خواهند داشت.
back2017-08-27Voting is1 time