پورتال همایش ها و سمینارهای....

تماس با ما


 آدرس: شیراز، کیلومتر ۵ شهر صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
تلفن: ۴۴-۳۶۴۱۰۰۴۱-۰۷۱
نمابر: ۳۶۴۱۰۰۵۹-۰۷۱
صندوق پستی: ۷۱۹۹۳-۵ ، ۷۱۹۹۳-۳ ، ۷۱۹۹۳-۲ ، ۷۱۹۹۳-۱
کد پستی : ۷۴۷۳۱ - ۷۱۹۸۷