اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پایان مهلت ارسال مقالات

به اطلاع می رساند با توجه به پایان مهلت ارسال مقالات، داوری مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش از امروز آغاز می گردد.
بازگشت1392/09/10امتیازدهی شده2 مرتبه