صفحه اصلی > امتیازات پژوهشی
.: امتیازات پژوهشی

  • تمامی مقالات برگزیده به شکل چکیده در کتابچه همایش و کلیه full paper های گزینش شده در CD همایش ، که پس از برگزاری همایش در کتاب مخصوص همایش نیز به چاپ خواهد رسید
  • تعدادی از بهترین مقالات برگزیده با موافقت بعمل آمده با دانشگاه توکیو در مجله مرتبط با این دانشگاه که ارزش علمی بالایی خواهد داشت ، به چاپ خواهد رسید
  • از پژوهشگران مطرح شرکت کننده در همایش و همچنین سخنرانان کلیدی در برگزاری پنل ها ، بهره گرفته خواهد شد
  • تصمیم گرفته شده است بعنوان کاری نمادین ، 2 کارگاه از کارگاه های مورد نظر توسط اساتید خارجی برگزار گردد
  • پنل پایانی در محل تمدن ایرانی (تخت جمشید) برگزار خواهد شد
  • در حاشیه برگزاری کنفرانس ، نشست های علمی مرتبط با محورهای همایش به شکل میزگردهای تخصصی انجام خواهد شد
  • در محل اقامت خوابگاه های دانشجویی میزگردهای علمی و نمایشگاه های فرهنگی و پژوهشی برگزار خواهد شد
  • به تمامی ارائه کنندگان مقالات در 3 بخش سخنرانی پوستر و چاپ ؛ کتابچه همایش، CD همایش و گواهی شرکت در همایش ارائه خواهد شد
  • برای شرکت کنندگان آزاد در همایش ، صرفا گواهی نامه شرکت در همایش صادر خواهد شد