صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

  • تاریخ برگزاری همایش: 15 و 16 شهریور 1391
  • آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 تیرماه 1391
  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 15 مردادماه 1391
  • تاریخ اعلام نتایج پذیرش چکیده مقالات: 25 تیرماه 1391
  • تاریخ اعلام نتایج پذیرش اصل مقالات(به صورت سخنرانی، پوستر و چاپ): 25 مردادماه 1391
  • آخرین مهلت ثبت نام جهت شرکت در همایش 30 مرداد تا 9 شهریور1391