درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

ارکان همایش
رییس همایش -> دکتر حمزه سارویی
دبیر همایش -> دکتر عبدالمحمد طاهری
رییس و دبیر کمیته علمی -> دکتر یزدجردی و دکتر نوبخت
رییس و دبیر کمیته اجرایی -> دکتر پیشقدم و دکتر طاهری
رییس و دبیر کمیته تشریفات -> دکتر غلامحسین مهدوی نیا و دکتر فریده شیرانی
رییس و دبیر کمیته رفاهی -> دکتر علی رفیعی و دکتر فرنگیس درویشی
رییس و دبیر کمیته فرهنگی و تبلیغات -> دکتر رضوانی و دکتر زیبایی نژاد
رییس و دبیر کمیته انتشارات -> دکتر باقری و دکتر طیبی پور
رییس کمیته بین المللی -> دکتر واثقی
مدیر وبسایت و پورتال همایش -> مهندس یثربی
اعضاي هيئت رئيسه همايش
اعضاي شوراي عالي سياست گذاري
اعضاي كميته علمي و داوران
اعضاي ستاد اجرايي همايش