درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

هویت ملی و تعامل بافرهنگ های برون مرزی

15 شهریورماه 1391 - هتل بزرگ چمران شیراز
نمایندگان وزارت امور خارجه و سفارت ژاپن به همراه 3 نفر از استادان
ظرفیت 50 نفر

هویت ملی و تعامل بافرهنگ های برون مرزی

لينك اصلي

نقش هویت ملی و فرهنگ دینی

15 شهریور ماه 1391 - هتل بزرگ چمران شیراز
نماینده روحانیت به همراه 3 نفر از استادان
ظرفیت 50 نفر

نقش هویت ملی و فرهنگ دینی

لينك اصلي

نقش هویت ملی و ارزشها

16 شهریور ماه 1391 - هتل بزرگ چمران شیراز
نماینده سازمان میراث فرهنگی به همراه 3 نفر از استادان
ظرفیت 50 نفر

نقش هویت ملی و ارزشها

لينك اصلي

هویت ملی و امنیت

16 شهریور ماه 1391 - هتل بزرگ چمران شیراز
نماینده استانداری استان فارس به همراه 3 نفر از استادان
ظرفیت 50 نفر

هویت ملی و امنیت

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر