جهت دریافت لیست مقالات پذیرفته شده و نحوه ارائه به گزینه اطلاع رسانی بخش فایل ها مراجعه شود.
جهت دریافت راهنمای نگارش به گزینه اطلاع رسانی، بخش فایل ها مراجعه شود.
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

دکتر حمزه ساروئی (رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و رئیس همایش)
دکتر کورس یزدجردی (معاون پژوهش و فناوری- قائم مقام رئیس همایش)
دکتر شهرام حسامی (دبیر همایش)
دکتر مهدی غیبی (قائم مقام دبیر همایش)
دکتر حمیدرضا صالحی (دبیر پشتیبانی و اجرایی همایش)
دکتر رضا افشین شریفان (رئیس کمیته علمی)
دکتر هادی عبدالعظیمی (رئیس کمیته اجرایی)
دکتر سید امیر شمس نیا (رئیس کمیته انفورماتیک و مکاتبات)
آقای عبدالرحیم صفایی (رئیس کمیته پشتیبانی)