جهت دریافت لیست مقالات پذیرفته شده و نحوه ارائه به گزینه اطلاع رسانی بخش فایل ها مراجعه شود.
جهت دریافت راهنمای نگارش به گزینه اطلاع رسانی، بخش فایل ها مراجعه شود.
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه مهم در مورد مقالات پذیرفته شده

حداکثر زمان واریز مبلغ ثبت نام و شرکت در همایش 93/12/07می باشد.
امکان ثبت نام با تاخیر یا در محل همایش وجود ندارد.
در صورتیکه ثبت نام به موقع انجام نشود مقاله در مجموعه مقالات همایش چاپ نخواهد شد.


حداکثر زمان واریز مبلغ ثبت نام و شرکت در همایش 07/12/93 می باشد.
امکان ثبت نام با تاخیر یا در محل همایش وجود ندارد.
در صورتیکه ثبت نام به موقع انجام نشود مقاله در مجموعه مقالات همایش چاپ نخواهد شد.بازگشت1393/12/06امتیازدهی شده4 مرتبه