صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

یکی از مهمترین اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور کسب رتبه نخست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای منطقه است. جهت میسور شدن این مهم، تحقق کشاورزی پیشرفته و مدرن، امر اجتناب ناپذیر به نظر می آید. قابلیت ها، ظرفیت ها و مزیت های ملی و منطقه ای بخش کشاورزی، وابستگی گسترده توسعه همه بخش های اقتصادی (صنعت، بازرگانی و ...) به کشاورزی و نقش محوری کشاورزی در  تأمین امنیت غذایی و نقش راهبردی امنیت غذایی در اقتدار ملی،مسبب توجه ارزنده و ممتاز به بخش کشاورزی است. مزیت بخش کشاورزی به دلیل بازدهی سرمایه و ایجاد ارزش افزوده مناسب، در صورت مهیا بودن شرایط، قابل تامل است. رشد بی رویه جمعیت و محدود بودن منابع غذایی در آینده ای نه چندان دور مشکل اساسی در کشورهای جهان، به خصوص جهان سوم خواهد بودو هر چند که موفقیت های چشمگیری در زمینه افزایش تولید غذای مردم جهان انجام شده، اما متأسفانه هنوز بیش از 830 میلیون نفر از جمعیت جهان به غذای کافی دسترسی ندارند. روزانه 24 هزار نفر در اثر گرسنگی  و یا مشکلات ناشی از گرسنگی جان خود را از دست می دهند، این در حالی است که 10درصد از کودکان کشورهای در حال توسعه به دلیل مشکلات تغذیه ای پیش از رسیدن به سن 5 سالگیمی میرند. با نگرش عمیق به این اجمال می توان دریافت، موضوع افزایش عملکرد و بهره وری و توسعه پایدار در کشاورزی جهت برون رفت از این مشکلات در حال حاضر از جمله موضوعاتی است که درصدر تحقیقات دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی قرار دارد. توسعه پایدار در سالهای پایانی قرن بیستم  به عنوان یکی از مناظرات محوری جهان تقریباً همه عرصه های حیات بیشتری نظیر فقر، نا برابری، آموزش و بهداشت، کشاورزی و محیط زیست صنعت و آزادی ملت ها را تحت تأثیر قرار داد، و به عنوان گستره ای نوین با داعیه پاسخ به مسائل خطیری که چرخه حیات و طبیعت و نوع بشر را به مخاطره افکنده است، در عصر جدید مطرح شده است. توسعه، حقی است که باید به صورت مساوی نسل های کنونی و آینده را زیر پوشش قرار دهد. نقش و تأثیر کشاورزی در توسعه پایدار و همه جانبه  به عنوان یکی از ارکان استراتژیک کشور غیر قابل انکار است. انجام برنامه ریزی های ملی و فرا ملی و استفاده هرچه بهتر از ظرفیت های نا شناخته بخش کشاورزی و همچنین گسترش استفاده بهینه از قابلیت های موجود این بخش نیازمند ایجاد یک تحول اساسی و نگرش جامع به موضوعات است. تحقق نگرش علمی و اقتصادی بر توسعه پایدار کشاورزی نیازمند بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق تمامی مسائل و عوامل مؤثر در بالاترین حد ممکن است و یکی از مهمترین شاخص ها و معیارهای توسعه پایدار در بخش کشاورزی، گسترش سطح دانش و اطلاعات در هر یکاز ارکان ها و بخش های یک جامعه پیشرو و پویاست.