صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

1- مدیریت یکپارچه و استفاده بهینه از منابع آب و خاک
2- مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز
3- کشاورزی دقیق و فناوریهای نوین در کشاورزی
4- کشاورزی ارگانیک
5- امنیت غذا و انرژی
6- بیوتکنولوژی گیاهی
7- ساختار اقتصادی و مدیریت بیمه محصولات کشاورزی
8- تنوع زیستی در کشاورزی پایدار
9- تغییر اقلیم و خشکسالی
10- فضای سبز شهری
11- آلودگی های زیست محیطی
12- نقش علوم زیستی در توسعه پایدار کشاورزی